ಖಾಯಂ ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

ಡಾ. ಎಸ್. ಹೆಚ್. ಪ್ಯಾಟಿ
ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರೇಡ್ -1
ಶ್ರೀ ಯು.ಆರ್. ಕಾಡಪ್ಪನವರ್
ಎಂ.ಎ.,ಎಂ.ಫಿಲ್.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಡಾ. ವಿದ್ಯಾನಾಥ್ ಬಿ. ಜೋಶಿ
ಎಂ.ಎ., ಪಿ.ಎಚ್. ಡಿ. , ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಶಶಿಕಲಾ
ಎಂ.ಎ.,ಎಂ.ಫಿಲ್.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಡಾ. ಜಿ. ಬಿ. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ
ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಎಮ್. ಶಿರಹಟ್ಟಿ
ಎಂ.ಕಾಂ., ಎಂ.ಫಿಲ್.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹೆಚ್.
ಎಂ.ಎ.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಡಾ. ಬಿ.ಎಂ. ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿ
ಎಂ.ಎ., ಪಿಜಿಡಿಟಿಇ , ಪಿ.ಎಚ್. ಡಿ.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ
ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಚ್.
ಎಂ.ಎ., ಪಿ.ಎಚ್. ಡಿ.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್
ಎಂ .ಕಾಂ., ಎಂ. ಫಿಲ್.,
ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ. ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ