ಕ್ರ.ಸಂ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳು ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಜರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಷರ
1 2017 ನೇ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಿ.ಎ. 1ನೇ ಸೆಮ್ 64 63 39 61.90%
ಬಿ.ಎ. 3ನೇ ಸೆಮ್ 55 53 30 56.60%
ಬಿ.ಎ. 5ನೇ ಸೆಮ್ 75 74 72 97.29%
2 2017 ನೇ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಿ.ಕಾಂ.  1ನೇ ಸೆಮ್ 78 78 51 65.38%
ಬಿ.ಕಾಂ.  3ನೇ ಸೆಮ್ 73 70 58 82.86%
ಬಿ.ಕಾಂ.  5ನೇ ಸೆಮ್ 74 74 71 95.94%
3 2018 ನೇ ಮೇ/ಜೂನ್ ಬಿ.ಎ. 2ನೇ ಸೆಮ್ 63 61 33 54.09%
ಬಿ.ಎ. 4ನೇ ಸೆಮ್ 50 49 36 73.46%
ಬಿ.ಎ. 6ನೇ ಸೆಮ್ 72 69 67 97.10% ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್-41

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ-10

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ- –02

ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆ—14

4 2018 ನೇ ಮೇ/ಜೂನ್ ಬಿ.ಕಾಂ.  2ನೇ ಸೆಮ್ 77 76 56 73.68%
ಬಿ.ಕಾಂ.  4ನೇ ಸೆಮ್ 69 68 57 83.82%
ಬಿ.ಕಾಂ.  6ನೇ ಸೆಮ್ 74 74 71 95.94% ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್-61

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ-07

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ-0

ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆ-03

IV & IX ರ್‍ಯಾಂಕ್- 02