ಕ್ರ.ಸಂ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳು ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಜರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಷರ
1 2016 ನೇ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಿ.ಎ. 1ನೇ ಸೆಮ್ 62 58 40 68.96%
ಬಿ.ಎ. 3ನೇ ಸೆಮ್ 77 75 55 73.33%
ಬಿ.ಎ. 5ನೇ ಸೆಮ್ 52 52 52 100%
2 2016 ನೇ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಿ.ಕಾಂ.  1ನೇ ಸೆಮ್ 77 77 63 81.81%
ಬಿ.ಕಾಂ.  3ನೇ ಸೆಮ್ 77 76 59 77.63%
ಬಿ.ಕಾಂ.  5ನೇ ಸೆಮ್ 88 87 62 71.26%
3 2017 ನೇ ಮೇ/ಜೂನ್ ಬಿ.ಎ. 2ನೇ ಸೆಮ್ 61 59 46 77.96%
ಬಿ.ಎ. 4ನೇ ಸೆಮ್ 76 73 45 61.64%
ಬಿ.ಎ. 6ನೇ ಸೆಮ್ 51 50 50 100% ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್-24

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ-09

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ- –02

ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆ—15

ಒಟ್ಟು-50

ರಾಂಕ್—

4 2017 ನೇ ಮೇ/ಜೂನ್ ಬಿ.ಕಾಂ.  2ನೇ ಸೆಮ್ 77 76 62 81.57%
ಬಿ.ಕಾಂ.  4ನೇ ಸೆಮ್ 76 74 71 95.94%
ಬಿ.ಕಾಂ.  6ನೇ ಸೆಮ್ 88 88 69 78.40% ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್-43

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ-17

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ- —

ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆ-09

ಒಟ್ಟು-69

ರಾಂಕ್—

VII & X ರ್‍ಯಾಂಕ್ – 02