2005-06ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 10 ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 6 ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ. ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ ಶ್ರೇಣಿ
01 ಕುಮಾರಿ ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರಿ ಜೆ. ಬಿ.ಕಾಂ. 1994-95 76.28 III
02 ಕುಮಾರಿ ಪ್ರೇಮ ಖಾಸನೀಸ ಬಿ.ಕಾಂ. 1998-99 85.86 II
03 ಕುಮಾರಿ ರೇಣುಕಾ ಗೌಡರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. 1998-99 83.14 VI
04 ಕುಮಾರಿ ಸರೋಜಾ ಎಮ್. ಪಾಟೀಲ್ ಬಿ.ಕಾಂ. 1998-99 82.71 VIII
05 ಕುಮಾರಿ ಲತಾ ಎನ್.ಆರ್. ಬಿ.ಕಾಂ. 1999-00 84.57 II
06 ಸವಿತಾ ಆರ್. ಬೆನ್ನಿ ಬಿ.ಕಾಂ. 1999-00 80.57 X
07 ಕುಮಾರಿ ಜಿ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಬಿ.ಎ. 2002-03 75.77 X
08 ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಬಿ.ವಿ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2002-03 86.14 VII
09 ಕುಮಾರಿ ಉಮಾ ಆರ್.ಎಸ್. ಬಿ.ಸಿ.ಎ. 2003-04 88.73 I
10 ಕುಮಾರಿ ಶಶಿಧರ ಜಿ.ಎಸ್. ಬಿ.ಸಿ.ಎ. 2003-04 84.00 VII
11 ಕುಮಾರಿ ಸವಿತಾ ಬಿ.ಕೆ. ಬಿ.ಎ. 2004-05 77.78 IX
12 ಕುಮಾರಿ ರೇಖಾ ಬಿ. ಬಿ.ಎ. 2005-06 83.92 IV
13 ಕುಮಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಎ.ಬಿ. 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿ.ಕಾಂ. 2005-06 94.71 I
14 ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಚ್. ಬಿ.ಕಾಂ. 2005-06 94.28 II
15 ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಜಾ ಎಸ್.ಡಿ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2005-06 94.00 III
16 ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಾ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿ.ಕಾಂ. 2005-06 93.50 IV
17 ಕುಮಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಿ.ಕಾಂ. 2005-06 93.21 VIII
18 ಕುಮಾರಿ ದೀಪಾ ಟಿ.ಎಮ್. ಬಿ.ಕಾಂ. 2005-06 92.42 X
19 ಕುಮಾರಿ ನಳಿನಾ ಪಿ. ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. 2005-06 83.70 IV
20 ಕುಮಾರಿ ದೀಪಾ ಡಿ. ಬಿ.ಸಿ.ಎ. 2005-06 83.09 VII
21 ಕುಮಾರಿ ರಹಾತ್ ಉನ್ನಿಸಾ ಕೆ. ಬಿ.ಎ. 2005-06 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂಗಾರ
22 ಕುಮಾರಿ ರೂಪಾ ಪಿ ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎ. 2006-07 84.25 VI
23 ಕುಮಾರಿ ಅನಿತಾ ಡಿ.ಆರ್. ಬಿ.ಎ. 2006-07 84.08 VIII
24 ಕುಮಾರಿ ತುಶಾರಾ ಎಂ.ಸಿ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2006-07 94.07 II
25 ಕುಮಾರಿ ಸುಪ್ರಿತಾ ಎಸ್. ಬಿ.ಕಾಂ. 2006-07 93.43 III
26 ಕುಮಾರಿ ಜಾನಕೀ ಎಸ್. ಬಿ.ಕಾಂ. 2006-07 92.29 IV
27 ಕುಮಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ವಿ. ಅಗಡಿ ಬಿ.ಕಾಂ. 2007-08 95.21 II
28 ಕುಮಾರಿ ಅನುರಾಧಾ ಎಂ.ಪಿ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2007-08 91.78 VII
29 ಕುಮಾರಿ ರೂಪಾ ಐ.ವಿ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2007-08 90.92 IX
30 ಕುಮಾರಿ ಸ್ವಾತಿ ಬಿ.ಕಾಂ. 2008-09 93.21 I
31 ಕುಮಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಆರ್. ಗವಡೆ ಬಿ.ಕಾಂ. 2008-09 ಹಿಂದಿ ಬಂಗಾರ
32 ಕುಮಾರಿ ಮಂಜುಲಾ ಡಿ. ಕೆಂಚನಗೌಡರ್ ಬಿ.ಎ. 2009-10 83.08 VII
33 ಕುಮಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿ.ಬನಕರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. 2009-10 93.50 II
34 ಕುಮಾರಿ ರೇಖಾ ಎಸ್. ಗೌಡರ್ ಬಿ.ಎ. 2010-11 84.91 VIII
35 ಕುಮಾರಿ ಶೃತಿ ಎ.ಬಿ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. 2011-12 88.56 VI
36 ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. 2011-12 88.08 VII
37 ಕುಮಾರಿ ಹೆಮಾಲತಾ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿ.ಎ. 2011-12 85.67 IV
38 ಕುಮಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಎಂ. ಮಹೇಂದ್ರಕರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. 2011-12 91.14 VIII
39 ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತ ಎಂ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2011-12 90.64 X
40 ಕುಮಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಡಿ. ಜೋಶಿ ಬಿ.ಕಾಂ. 2012-13 91.57 IX
41 ಕುಮಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಟಿ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2013-14 90.36 VII
42 ಕುಮಾರಿ ವೃಷಲಿ ಆರ್.ಜಿ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2013-14 89.57 IX
43 ಕುಮಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿ.ಕೆ. ಬಿ.ಎ. 2014-15 88.00 IX
44 ಕುಮಾರಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಎಂ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2014-15 89.71 IV
45 ಕುಮಾರಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಸ್. ಬಿ.ಕಾಂ. 2015-16 91.93 III
46 ಕುಮಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಸಿ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2015-16 90.21 X
47 ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಎಂ.ಎನ್. ಬಿ.ಎ. 2015-16 ಹಿಂದಿ ಬಂಗಾರ
48 ಕುಮಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಗಸರ್ ಬಿ.ಎ. 2016-17 92.5 I
49 ಕುಮಾರಿ ತನುಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿ.ಎ. 2016-17 90.34 II
50 ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಜಾ ಎಂ.ಗೌಡರ್ ಬಿ.ಎ. 2016-17 90.33 IV
51 ಕುಮಾರಿ ಮೇಘ ಎನ್.ಕೆ. ಬಿ.ಎ. 2016-17 88.5 IX
52 ಕುಮಾರಿ ರಂಜಿತಾ ಬಿ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2016-17 90.71 VII
53 ಕುಮಾರಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಎಸ್. ಬಿ.ಕಾಂ. 2016-17 89.5 X
54 ಕುಮಾರಿ ಸುಪ್ರಿತಾ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿ.ಕಾಂ. 2017-18 93.36 IV
55 ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ಕುರುಗೋಡಪ್ಪನವರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. 2017-18 90.64 IX