ಶ್ರೀ ಆರ್. ಕಾಂತಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆರ್. ಕಾಂತಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ
ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಾಮಶ್ರೇಷ್ಠಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ರಾಮಶ್ರೇಷ್ಠಿ