ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ. ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೌಲ್ಯ (ರೂಪಾಯಿ)
01. ವಾಣಿಜ್ಯ + ಬಿ.ಸಿ.ಎ. 5221 8,27,189.00
02. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 1994 2,31,510.00
03. ಇತಿಹಾಸ 1926 2,21,946.00
04. ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ 2196 2,62,117.00
05. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ 1805 1,68,500.00
06. ಶಿಕ್ಷಣ 1845 2,15,573.00
07. ಕನ್ನಡ 2465 1,91,869.00
08. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 1281 1,65,677.00
09. ಹಿಂದಿ 299 23,582.00
10. ಸಂಸ್ಕೃತ 500 43,075.00
11. ಜನರಲ್ ಬುಕ್ಸ್ 520 78,937.00
12. ಜರ್ನಲ್ಸ್ 28
13. ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು 24
14. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 20
15. 2015 ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು 196 24,000.00
ಒಟ್ಟು 20248 Rs.24,53,975.00