ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,  ಪೌ.ಸೇ.ಸಂ.
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  ಪೌ.ಸೇ.ಸಂ.
ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಾಮಶ್ರೇಷ್ಠಿ
ದಾನಿಗಳು
ಡಾ. ಎಸ್. ಎಚ್. ಪ್ಯಾಟಿ
ಸಮಾವೇಶಕ