ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆರ್. ಕಾಂತಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ / ರಾಜ್ಯ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ
ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ತರಗತಿ ವರ್ಷ ಈವೆಂಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ / ರಾಜ್ಯ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ
01. ಶೈಲಜಾ.ಎಸ್ I ಬಿ.ಎ 1992-1993 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
02. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಎಸ್ II ಬಿ.ಕಾಂ 1993-1994 ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
03. ಶೈಲಜಾ. III ಬಿ.ಎ 1994-1995 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ
04. ರೇಣುಕಾ ಪಿ. ಮಂಡಿಗನಾಳ್ I ಬಿ.ಎ 1994-1995 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
05. ಸರಸ್ವತಿ ಎಸ್.ಎ III ಬಿ.ಎ 1994-1995 ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
06. ನಾಗಮಂಗಮನಿ.ಜೆ III ಬಿ.ಎ 1995-1995 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
07. ಸುಜಾತಾ ಎಚ್. ಸಾವಂತ್ III ಬಿ.ಕಾಂ 1994-1995 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
08. ರೆಹೆನಾ III ಬಿ.ಕಾಂ 1995-1996 ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
09. ಸುಮಾ.ಎಸ್.ಎಸ್ II ಬಿ.ಎ 1995-1996 ಯೋಗಾಸನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
10. ಮಮತಾ ಬೊಂಗಾಳೆ II ಬಿ.ಕಾಂ 1996-1997 ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
11. ಸರ್ವಮಂಗಳ.ಎಚ್ III ಬಿ.ಎ 1995-1996 ಕಬಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ
12. ಸುಮಾ.ಎಸ್.ಎಸ್ II ಬಿ.ಎ 1996-1997 ಯೋಗಾಸನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
13. ವೀಣಾ III ಬಿ.ಎ 1997-1998 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
14. ಮಮತಾ ಬೊಂಗಾಳೆ II ಬಿ.ಕಾಂ 1997-1998 ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
15. ಶೈಲಜಾ .ಜಿ.ಎಸ್ II ಬಿ.ಕಾಂ 1997-1998 ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
16. ರತ್ನವ ಕಂಡಂತೆ I ಬಿ.ಎ 1998-1999 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
17. ಶೈಲಜಾ .ಜಿ.ಎಸ್ II ಬಿ.ಕಾಂ 1998-1999 ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
18. ಶ್ವೇತಕುಮಾರಿ III ಬಿ.ಕಾಂ 1999-2000 ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
19. ಗುಟ್ಟೆವ್ವ ದೇವಿಗಿಹಳ್ಳಿ III ಬಿ.ಎ 1999-2000 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
20. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಬಿ.ವಿ. II ಬಿ.ಕಾಂ 1999-2000 ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
21. ಸುನಿತಾ ಬಿ.ಭರ್ಕಿ I ಬಿ.ಎ 2000-2001 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
22. ಲತಾ ಹಿರೇಮಠ್ I ಬಿ.ಎ 2000-2001 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
23. ಮಂಜುಳಾ .ಆರ್ III ಬಿ.ಎ 2000-2001 ಖೋ – ಖೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
24. ಅನುಪಮಾ ಎಚ್ . ಸಾವಂಥ I ಬಿ.ಎ 2000-2001 ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
25. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಆರ್. ಜೈನ್ I ಬಿ.ಎ 2000-2001 ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
26. ಅನುಪಮಾ ಎಚ್ . ಸಾವಂಥ I ಬಿ.ಎ 2000-2001 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
27. ಸುನಿತಾ ಬಿ. ಭರ್ಕಿ II ಬಿ.ಎ 2001-2002 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
28. ಸುನಿತಾ ಬಿ. ಭರ್ಕಿ II ಬಿ.ಎ 2001-2002 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
29. ಲತಾ ಹಿರೇಮಠ್ II ಬಿ.ಎ 2001-2002 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
30. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಆರ್. ಜೈನ್ I ಬಿ.ಎ 2001-2002 ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
31. ಸುನಿತಾ ಬಿ. ಭರ್ಕಿ III ಬಿ.ಎ 2002-2003 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
32. ಶಿವಲೀಲಾ.ಜಿ II ಬಿ.ಎ 2002-2003 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
33. ಸುಭದ್ರಾ ಕರ್ಜಗಿ III ಬಿ.ಕಾಂ 2002-2003 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
34. ಅನುಪಮಾ ಎಚ್ . ಸಾವಂತ್ II ಬಿ.ಎ 2002-2003 ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
35. ರಾಘವೇಂದ್ರ I ಬಿ.ಸಿ.ಎ 2002-2003 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
36. ಅನುಪಮಾ ಆರ್. ಜೈನ್ I ಬಿ.ಎ 2002-2003 ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
37. ಗೀತಾ ಎಚ್.ಸಿ. II ಬಿ.ಎ 2002-2003 ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
38. ಗೀತಾ ಎಚ್.ಸಿ. III ಬಿ.ಎ 2003-2004 ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
39. ರಾಘವೇಂದ್ರ II ಬಿ.ಸಿ.ಎ 2003-2004 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
40. ರಾಘವೇಂದ್ರ III ಬಿ.ಸಿ.ಎ 2004-2005 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
41. ಅಪರ್ಣ ವಾತ್ಯ II ಬಿ.ಕಾಂ 2004-2005 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
42. ಶಶಿಕಲಾ ಟಿ II ಬಿ.ಎ 2004-2005 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
43. ಸುಭದ್ರಾ ಕರ್ಜಗಿ II ಬಿ.ಕಾಂ 2004-2005 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
44. ಅನುಪಮಾ ಆರ್. ಜೈನ್ III ಬಿ.ಕಾಂ 2004-2005 ಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
45. ಶಶಿಕಲಾ ಟಿ III ಬಿ.ಎ 2005-2006 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
46. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ III ಬಿ.ಎ 2005-2006 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
47. ಸುಮಾ ಟಿ .ಎಮ್ II ಬಿ.ಎ 2005-2006 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
48. ಸುಮಾ ಟಿ .ಎಮ್ II ಬಿ.ಎ 2006-2007 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
49. ಸೌಭಾಗ್ಯ I ಬಿ.ಎ 2006-2007 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
50. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್ . ಬುದ್ನಿ II ಬಿ.ಕಾಂ 2006-2007 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
51 ಮಮತಾ ಎಂ II ಬಿ.ಎ. 2007-08 ವೆಯಿಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
52. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್ . ಬುದ್ನಿ III ಬಿ.ಕಾಂ 2007-08 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
53 ಸುಮಾ ಟಿ .ಎಂ. III ಬಿ.ಎ. 2007-08 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
54 ಸೌಭಾಗ್ಯ.ಎಸ್ II ಬಿ.ಎ. 2007-08 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
55 ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿ.ಬಿ III ಬಿ.ಎ. 2008-09 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
56 ಸೌಭಾಗ್ಯ.ಎಸ್ III ಬಿ.ಎ. 2008-09 ಖೋ – ಖೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
57 ಸೌಭಾಗ್ಯ III ಬಿ.ಎ. 2008-09 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
58 ಈರಮ್ಮ III ಬಿ.ಎ. 2008-09 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
59 ಸುನಿತಾ III ಬಿ.ಎ. 2008-09 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
60 ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿ .ಕೆ . I ಬಿ.ಕಾಂ. 2009-10 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
61 ಅಕ್ಷತಾ ಪಿ .ಎಸ್ I ಬಿ.ಕಾಂ. 2009-10 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
62 ಮಂಜುದೇವಿ III ಬಿ.ಕಾಂ. 2009-10 ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
63 ವೈದೇಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ II ಬಿ.ಕಾಂ. 2010-11 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
64 ವಿದ್ಯಾ ಎಚ್. ಲದ್ವಾ II ಬಿ.ಕಾಂ. 2010-11 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
65 ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿ .ಕೆ. II ಬಿ.ಕಾಂ. 2010-11 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
66 ಕಾವ್ಯ ಬಿ .ಎಸ್ II ಬಿ.ಎ. 2010-11 ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
67 ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂ .ಕೆ . III ಬಿ.ಕಾಂ. 2010-11 ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
68 ಪ್ರತಿಭಾ ಎನ್.ಮೊರೆ I ಬಿ.ಕಾಂ. 2010-11 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
69 ಸ್ವಾತಿ ಕೆ ಎಸ್ II ಬಿ.ಕಾಂ. 2010-11 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
70 ಪ್ರತಿಭಾ ಎನ್.ಮೊರೆ II ಬಿ.ಕಾಂ. 2011-12 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
71 ಕಾವ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್. III ಬಿ.ಎ 2011-12 ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
72 ನೇತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ III ಬಿ.ಕಾಂ. 2011-12 ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
73 ನೇತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ III ಬಿ.ಕಾಂ. 2011-12 ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
74 ಪ್ರತಿಭಾ ಎನ್.ಮೊರೆ III ಬಿ.ಕಾಂ. 2012-13 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
75 ಕಾವ್ಯ ಜಿ .ಕೆ . II ಬಿ.ಎ 2012-13 ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
76 ಕಾವ್ಯ ಜಿ .ಕೆ . III ಬಿ.ಎ 2013-14 ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
77 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ .ಸಿ. I ಬಿ.ಕಾಂ. 2013-14 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
78 ಪೂಜಾ ಆರ್ I ಬಿ.ಕಾಂ. 2013-14 ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
79 ಪೂಜಾ ಎಸ್ .ಎಸ್ III ಬಿ.ಕಾಂ. 2014-15 ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
80 ಪೂಜಾ ಆರ್ II ಬಿ.ಕಾಂ. 2014-15 ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
81 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ .ಸಿ II ಬಿ.ಕಾಂ. 2014-15 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
82 ಪ್ರೀತಿ ರವಿ ಪೂಜಾರ್ II ಬಿ.ಕಾಂ. 2014-15 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
83 ಲತಾ ಮೆಡ್ಲೇರಿ II ಬಿ.ಕಾಂ. 2014-15 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
84 ಗೀತಾಂಜಲಿ ವಿ II ಬಿ.ಕಾಂ. 2014-15 ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
85 ಕಾವೇರಿ ಸಿ.ಓ. II ಬಿ.ಕಾಂ. 2014-15 ಖೋ ಖೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
86 ಸುಧಾ ಎಚ್ II ಬಿ.ಎ 2014-15 ಖೋ ಖೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಇಂಟರ್-ಕಾಲೇಜು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು
2007-08
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ತರಗತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಥಳ ಇಂಟರ್-ಕಾಲೇಜು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು
01. ಮಮತಾ ಎಂ II ಬಿ.ಎ. ವೆಯಿಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
02. ಕುಮಾರಿ ರೂಪ ಕೆ .ಎಚ್ . III ಬಿ.ಎ. ವೆಯಿಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
03. ಕುಮಾರಿ ಮಮತಾ ಆರ್ .ಪಿ III ಬಿ.ಎ ವೆಯಿಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
04. ಕುಮಾರಿ. ಮಂಜುದೇವಿ I ಬಿ.ಕಾಂ. ವೆಯಿಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
05. ಕುಮಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಬಿ .ಎಂ III ಬಿ.ಎ. ವೆಯಿಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
06. ಕುಮಾರಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಪಿ .ಎಂ III ಬಿ.ಎ. ವೆಯಿಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
07. ಕುಮಾರಿ. ಜ್ಯೋತಿ .ಎಸ್ .ಕೆ . III ಬಿ.ಎ. ವೆಯಿಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
08. ಕಾಲೇಜು ತಂಡ —–. ಕಬಡ್ಡಿ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2008-09
1. ಕಾಲೇಜು ತಂಡ & ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು —— ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2009-10
1. ಕಾಲೇಜು ತಂಡ & ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು —– ಕಬಡ್ಡಿ-ಖೋ – ಖೋ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2010-11
1. ಕುಮಾರಿ. ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ III ಬಿ.ಎ. ವೆಯಿಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2. ಕುಮಾರಿ. ಪ್ರತಿಭಾ ಎನ್.ಎಂ . I ಬಿ.ಕಾಂ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
3. ಕುಮಾರಿ. ಸ್ವಾತಿ ಕೆ .ಎಸ್. I ಬಿ.ಕಾಂ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
4. ರಾಕೇಶ್ ಬಿ .ಬಿ .ಎಂ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
5. ಅಟ್ರಿಕ್ಯು ಬಿ .ಬಿ .ಎಂ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
3. ಕುಮಾರಿ. ಸ್ವಾತಿ ಕೆ.ಎಸ್. I ಬಿ.ಕಾಂ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2011-12
1. ಕಾಲೇಜು ತಂಡ —–. ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ ದಸರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ
2. ಕುಮಾರಿ. ಸ್ವಾತಿ ಕೆ .ಎಸ್. II ಬಿ.ಕಾಂ. ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
3. ಕುಮಾರಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಿ. I ಬಿ.ಕಾಂ. ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
4. ಕುಮಾರಿ. ಕವಿತಾ II ಬಿ.ಎ. ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
5. ಕುಮಾರಿ. ಆಶಾ II ಬಿ.ಎ. ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
6. ಕುಮಾರಿ. ಸುನೈನಾ III ಬಿ.ಕಾಂ. ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
7. ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2012-13
1. ಕುಮಾರಿ. ಮಧು ಎಂ .ವಿ. I ಬಿ.ಕಾಂ. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2. ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2013-14
1. ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ——- ಖೋ – ಖೋ ವಿಜೇತರು ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2. ಕುಮಾರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ .ಎಂ . II ಬಿ.ಕಾಂ. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
3. ಕುಮಾರಿ. ಮಧು ಎಂ. ವಿ. II ಬಿ.ಕಾಂ. Javelin Throw ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
4. ಕುಮಾರಿ. ಸುಧಾ ಎಚ್. I ಬಿ.ಎ. ಓಟದ ರೇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
5. ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ———- 4 ಎಕ್ಸ್ 400 ರಿಲೇ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2014-15
1. ಕುಮಾರಿ. ಮಧು ಎಂ. ವಿ. III ಬಿ.ಕಾಂ. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
2. ಕುಮಾರಿ. ಮಧು ಎಂ. ವಿ. III ಬಿ.ಕಾಂ. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
3. ಕುಮಾರಿ. ಪ್ರಿಯ ಜಿ.ಎಸ್. I ಬಿ.ಕಾಂ. ಓಟದ ರೇಸ್ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು
4. ಕುಮಾರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ .ಎಂ . III ಬಿ.ಕಾಂ. ಡಿಸ್ಕ್ ಥ್ರೋ ಬ್ರೊನ್ಜ್ ಮೆಡಲ್ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು