ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹೆಗ್ಡೆ
ಬಿ.ಕಾಂ.
ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಎಸ್.
ಬಿ.ಎ.
ಪ್ರ.ದ.ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ಎಫ್.ಎಚ್.
ದ್ವಿ.ದ.ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿ. ಆರ್.
ಬಿ.ಕಾಂ.
ದ್ವಿ.ದ.ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮಾಲಾ ಎನ್.
ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕo ಟ್ಯೆಪಿಸ್ಟ್
ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಆರ್.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ. ರತ್ನಮ್ಮ ಜಿ.
ಅಟೆಂಡರ್
ಶ್ರೀ ಯಮುನಪ್ಪ ಎಲ್.
ಬಿ.ಕಾಂ.
ಜವಾನರು
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.
ಜವಾನರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತವ್ವ ಸಾಬೂಜಿ
ಕಸ ಗುಡಿಸುವವರು
ಶ್ರೀ ಕೋಟ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಎಂ.
ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರ