ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

  • ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆರ್. ಕಾಂತಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ - 577 601, ದಾವಣಗೆರೆ - ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ.
  • 08192-242613

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

DSC00495
ಡಾ.ಎಸ್.ಎಚ್. ಪ್ಯಾಟಿ
Email: sgrks_hrr@yahoo.co.in
Phone: 9448415360

ವಿಚಾರಣೆ

ಸ್ಥಳ